Deelnemers


PLG's en leerkringen W&T van IPO 

Inmiddels zijn feitelijk alle scholen van Invitare, Peelraam en Optimus deelnemer aan het W&T project. Dit krijgt in het lopende en aankomende schooljaar vorm door het opstarten van leerkringen en Professionele Leergemeenschappen op het gebied van Wetenschap en Technologie (W&T).

Daarmee worden de nieuwe ontwikkelingen binnen het curriculum van W&T en wat dit betekent voor scholen en hun leerlingen besproken en onderzocht. Maar ook bekijken de deelnemers aan deze groepen wat iedere school op praktisch gebied nodig heeft om W&T goed vorm te kunnen geven binnen hun school. 

Het uiteindelijke doel is om alle IPO scholen te helpen met het goed verankeren en vormgeven van W&T in hun curriculum en lesprogramma.


Basisschool de LenS in Mill

 

Vanuit De LenS maken wij graag gebruik van dit platform Wetenschap en Technologie in samenwerking met Terry van der Loop ( netwerkfunctionaris I.P.O.) en Hans van Tillo (vanuit Fontys, kind en educatie, regio N.O.Brabant).

Onze techniekcoördinator was voorheen aangesloten bij de taakgroep Techniek binnen Peelraam. Deze taakgroep is overgegaan in een samenwerking op I.P.O. niveau. 

Dit samenwerkingsverband is voornamelijk gericht op beleidsvorming. Om dit op de werkvloer te concretiseren, werken we samen met de netwerkfunctionaris en worden we begeleid in ons ontwikkelproces op het gebied van Wetenschap en Technologie.

Op De LenS werken wij met I.P.C. ( Wereldoriëntatie + Creatieve vorming + Mens, Maatschappij en Internationalisering ). Daarnaast bezitten wij de TechniekTorens.

Op dit moment werkt onze techniekcoördinator samen met Terry van der Loop en Hans van Tillo om te bekijken en uit te werken, hoe wij de Techniek Torens in kunnen passen in onze Units van I.P.C. Tevens kijken we dan meteen of wij als De LenS daarmee voldoen aan het TechniekPact voor 2020.

 


Basisschool Matthias in Oploo in samenwerking met basisschool de Zonnewijzer in Westerbeek

 

In schooljaar 2016-2017 hebben de teams van BS Matthias te Oploo en BS de Zonnewijzer te Westerbeek nascholing gevolgd die erop gericht was om kennis te maken met OOL binnen de basisschool en inzicht te krijgen in hoe je dit kunt verbinden met je eigen onderwijs.  

Toepassing van actieve leerlingparticipatie, juiste leeromgeving creëren, 7-stappenmodel toepassen, juiste vragen stellen, in gesprek gaan en autonomie bieden zijn onderdelen die nu vanuit de theorie in de praktijk worden toegepast. Leerkrachten willen in ontwikkeling blijven en zijn daarom als pilotschool betrokken bij W&T. Daarin willen we kijken hoe we W&T een gewaarborgde plek binnen ons onderwijs kunnen geven. 


Basisschool de Kreek'l in Reek in samenwerking met basisschool St. Jozef in Velp

 

"Is jouw school geïnteresseerd om als pilotschool te dienen als het gaat om Techniek?". Dit was de onderliggende vraag en onze nieuwsgierigheid werd onmiddellijk geprikkeld. Een afspraak voor een oriënterend gesprek was al snel gemaakt. In dit gesprek zijn we gaan aftasten wat we voor elkaar konden betekenen en al snel kwamen we uit bij onderzoekend en ontwerpend leren. Waar past dat het beste in ons onderwijsconcept?

Aan het einde van vorig schooljaar kwam in een evaluatie in de bovenbouw m.b.t. de kernconcepten naar voren dat in de vierde week (waarin leerlingen bepalen wat ze nog willen leren over het onderwerp en hoe) een verdiepingsslag te maken is. 

 

We zijn dit schooljaar begonnen om met de leerkrachten van de bovenbouw van beide scholen te kijken op welke manier het onderzoekend en ontwerpen leren te koppelen is aan deze vierde week van het kernconcept. We gaan dit nu opstarten in een klein groepje om te kijken wat het effect is alvorens we het uit gaan bereiden. We zijn benieuwd naar de resultaten.

 


Basisschool 't Schrijverke in Herpen

 

Vanuit onze zoektocht naar een nieuwe wereldoriëntatie methode kwamen we de W&T Pilot tegen. Hier hebben wij ons voor aangemeld omdat we onder begeleiding wilden verkennen wat de mogelijkheden waren om techniekonderwijs aan te bieden. Hierbij zijn we tijdens deze verkenning tot de conclusie gekomen dat we dit in elk geval niet meer als een apart vak willen aanbieden, maar geïntegreerd in een nieuwe methode. In de afgelopen periode hebben we, door de W&T Pilot, kennis gemaakt met het ontwerpend en onderzoekend leren. Hier zijn we erg enthousiast over geworden en we gaan dan ook nu verkennen welke wereldoriëntatiemethodes niet alleen vakoverstijgend werken, maar ook het ontwerpend en onderzoekend leren een plek hebben gegeven.

 


Techniekcentrum TechnoPromo in Cuijk

 

TechnoPromo, oorspronkelijk ontstaan vanuit het bedrijfsleven, bestaat inmiddels 15 jaar. Als vrijwilligersorganisatie geven we de kinderen uit het land van Cuijk en  Noord-Limburg de mogelijkheid hun technische talenten te ontdekken. Voor 60 deelnemende scholen is TechnoPromo een graag geziene partner op het gebied van techniekeducatie. Door de veranderde visie van TP is de afgelopen jaren steeds vaker de verbinding gelegd met het curriculum van de scholen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat TechnoPromo de scholen in 2020 op het gebied van wetenschap en technologie helpt “ontzorgen”. Het is goed dat Terry vanuit haar onderwijsachtergrond en met deze bril TechnoPromo bekijkt en meehelpt de aansluiting te optimaliseren. Er is gestart met inventariseren welke behoeftes er bij de scholen liggen. Tevens wordt er gewerkt  aan de scholing van de vrijwilligers op het gebied van O&O leren. Zodat TechnoPromo in de toekomst nog méér voor de scholen kan betekenen.