Onderzoekend en ontwerpend lerenWat is het?

Onderzoekend en ontwerpend leren (O&O leren of OOL genoemd) is een didactische aanpak welke geïntegreerd kan worden in alle vakgebieden, maar specifiek erg goed past bij wetenschap & technologie. Ook worden met deze aanpak de vaardigheden ontwikkeld die leerlingen in de huidige tijd van technologische ontwikkeling nodig hebben. 


Waarom?

Bij het O&O leren worden vaardigheden in samenhang aangeleerd. Ze zetten hun creativiteit en denkvaardigheid in om een probleem op te lossen of een vraag te beantwoorden. Hierbij komen ook de 21e eeuwse vaardigheden aan bod zoals samenwerken, communiceren en het probleemoplossend vermogen inzetten. Leerlingen krijgen de kans om hun talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. Ze ontdekken zelf meer van de wereld vanuit eigen interesse.


In de video hiernaast is een voorbeeld te zien van hoe onderzoekend leren in de klas vorm gegeven kan worden. De leerkracht pakt hierbij één onderzoeksvraag klassikaal aan, waarbij elk groepje een ander plan heeft om deze te onderzoeken.De cyclus

Onderzoekend en ontwerpend leren worden beide in een eigen cyclus van 7 stappen vormgegeven. Op deze website is de cyclus van het wetenschapsknooppunt Zuid-Holland weergegeven, maar er bestaan meerdere modellen waarbij de fases gedeeltelijk andere benamingen hebben maar de kern hetzelfde is. Het onderzoeksproces begint altijd met een (thematische)vraag en is gericht op het vermeerderen van kennis. Het ontwerpproces begint altijd met een probleem of behoefte en is gericht op een oplossing. Vervolgens wordt er in 6 stappen toegewerkt naar een presentatie waarbij kennis gedeeld wordt.


Onderzoekend leren

De cyclus begint bij verwonderen, een (thematische) vraag wordt ingebracht door middel van een prikkelende activiteit. Veelgebruikte activiteiten zijn het laten zien van een filmpje, het doen van een proefje of het voorlezen van een verhaal. 

Vervolgens gaan leerlingen het onderwerp verkennen. Wat weten zij er al over en wat willen zij er nog meer van weten?

Als leerlingen weten waar hun onderzocht zich op gaat richten is het van belang dat ze daar een plan voor opzetten. Hierin wordt beschreven wat hun voorspelling is en hoe zij gaan onderzoeken of deze klopt. Hierbij wordt ook gelet op de haalbaarheid van het onderzoek en welke materialen leerlingen moeten verzamelen. Hierna is het uitvoeren van het onderzoek aan de orde. Leerlingen houden bij wat voor ontdekkingen ze doen en letten er op dat resultaten via eerlijk onderzoek verkregen zijn. Op het moment dat alle resultaten binnen zijn kan er een conclusie getrokken worden. Leerlingen bekijken of hun voorspelling klopt en wat volgens hen de uitkomst van hun onderzoek is. In de laatste fasen presenteren zij dit aan hun klasgenoten. Ze vertellen op welke wijze ze onderzoek hebben gedaan en welke conclusies ze hebben kunnen trekken. Zo wordt de verkregen kennis gedeeld.


Ontwerpend leren

Door het inbrengen van een probleem of behoefte wordt met de eerste fase gestart. Leerlingen verkennen het probleem en formuleren de ontwerpvraag. Als het probleem of de behoefte duidelijk is beginnen de leerlingen met het verzinnen van ideeën en worden de meest passende ideeën geselecteerd. Als duidelijk is welk idee de leerling wil gaan ontwerpen wordt daarvoor een concept uitgewerkt. Aan het definitieve concept gaan meestal meerdere versies vooraf. Op het moment dat het definitieve concept klaar is wordt er een prototype gemaakt. Dit prototype wordt zodanig gemaakt dat het in de praktijk uitgetest kan worden. Dit is dan ook wat er in de volgende fase gebeurt: testen en optimaliseren. Het prototype wordt aan de hand van de oorspronkelijke ontwerpvraag bekeken, voldoet het prototype hier aan? De laatste fase is, net zoals bij de onderzoekscyclus, presenteren. Leerlingen delen hun oplossing met elkaar en verklaren hierbij ook hoe ze tot deze oplossing zijn gekomen.

Bovenstaande tekst is samengesteld vanuit de volgende bronnen: SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede via www.wetenschapentechnologie.slo.nl - Techniektalent, onderzoekend en ontwerpend leren is de toekomst, via www.techniektalent.nu - Wetenschapsknooppunt Zuid-Nederland, leidraad onderzoekend en ontwerpend leren, via www.wetenschapsknooppuntzh.nl


21e eeuwse vaardigheden


Wat is het ?

De 21e eeuwse vaardigheden, ook wel 21st century skills genoemd, zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de samenleving. Dit omdat de maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Stichting LeerplanOntwikkeling (SLO) en Kennisnet hebben hiervoor het bovenstaande model ontwikkeld waar alle 11 competenties in zichtbaar zijn. De vaardigheden vullen elkaar aan en overlappen elkaar. Vaak gebruik je meerdere vaardigheden tegelijkertijd. In dit artikel lees je daar meer over.

 


Curriculumherziening op het gebied van W&T


Een van de belangrijkste taken van het onderwijs is het goed voorbereiden van onze leerlingen op de toekomst. Inmiddels is het al 13 jaar geleden dat de landelijk vastgestelde onderwijsdoelen herzien zijn. Sinds die tijd zijn de doelen wel op een aantal onderdelen herzien maar niet in samenhang. De Onderwijsraad heeft daarom in 2014 aangegeven dat het curriculum een lappendeken geworden is. In 2019 pleitte de Inspectie van het Onderwijs voor meer focus in het curriculum en heldere keuzes voor gemeenschappelijke doelen. Zo moeten ook leerkrachten meer ruimte krijgen voor eigen invulling.

 

Van maart 2018 tot en met september 2019 hebben 125 leraren en 18 schoolleiders met hulp van collega - leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, wetenschappers, lerarenopleiders, vervolgonderwijs en vakverenigingen de benodigde kennis en vaardigheden in kaart gebracht. Op basis daarvan kunnen de onderwijsdoelen worden herzien. 

De onderwijsdoelen voor Nederlands, Engels/moderne vreemde talen, Rekenen & Wiskunde, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur (waar ook W&T onder valt), Kunst & Cultuur en Bewegen & Sport zijn grondig onderzocht, aangevuld met Burgerschap en Digitale geletterdheid. 

De voorstellen voor herziening zijn op 10 oktober jl. aan minister Slob overhandigd, met het advies de nieuwe onderwijsdoelen te baseren op deze voorstellen.

 

Op deze website vind je meer informatie over de voorstellen op het gebied van Mens & Natuur.

 

Bovenstaande teksten zijn afkomstig vanuit de volgende bronnen:https://www.curriculum.nu/  en https://www.curriculum.nu/voorstellen/mens-natuur/

 


Integratiematrix Bloom & Gardner


Download
Integratiematrix Bloom & Gardner
De taxonomie van Bloom is een hulpmiddel om vragen te stellen die beroep doen op verschillende niveaus van denken. Bloom maakt gebruik van zes niveaus die in oplopen in complexiteit van het kennisniveau waarop een beroep wordt gedaan.
Om deze te laten aansluiten bij de verschillende leer - of intelligentievoorkeuren van kinderen is de Integratiematrix van Bloom & Gardner ontwikkeld.
Integratie_Matrix_SLO_.pdf
Adobe Acrobat document 562.4 KB

Bovenstaande teksten zijn afkomstig vanuit de volgende bronnen: slo https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/hulpmiddel/4085-integratiematrix-bloom-gardner-voor-kleuters  - het informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/hulpmiddel/1169-integratiematrix-bloom-gardner


Integratiematrix Bloom & Gardner voor kleuters


Download
Integratiematrix Bloom & Gardner voor kleuters
Deze versie van de integratiematrix is door Barbera Planken aangepast voor kleuters. Dit in het kader van haar opleiding Talentbegeleider.
Integratiematrix kleuters.pdf
Adobe Acrobat document 357.9 KB

Bovenstaande teksten zijn afkomstig vanuit de volgende bronnen: slo https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/hulpmiddel/4085-integratiematrix-bloom-gardner-voor-kleuters  - het informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/hulpmiddel/1169-integratiematrix-bloom-gardner